Usługi

Doxa Capital wspiera rozwój swoich Klientów poprzez wsparcie ich wzrostu nieorganicznego, budowanie strategii oraz przygotowywanie i realizację procesów restrukturyzacyjnych. Wieloletnie doświadczenie zarządcze partnerów Doxy pomaga nam w zrozumieniu wyzwań biznesowych naszych Klientów, a wąska specjalizacja branżowa nadaje praktyczny wymiar efektom naszej pracy.

Doradztwo Transakcyjne

Doradztwo Transakcyjne

Transakcje fuzji i przejęć to projekty o dużym stopniu złożoności, wysoko angażujące czas i energię osób zarządzających. W odpowiedzi na te problemy, Doxa oferuje Klientom przejęcie koordynacji nad projektem oraz wsparcie merytoryczne na każdym etapie jego realizacji. Dzięki wąskiej specjalizacji koncentrującej się na rynku FMCG, dystrybucji i handlu dostrzegamy nieszablonowe rozwiązania maksymalizujące wartość dla naszych Klientów. W trakcie projektów, silnie angażujemy się w budowę nici porozumienia pomiędzy stronami, starając się zdefiniować optymalną dla nich strukturę transakcji. Dzięki temu z powodzeniem łączymy często rozbieżne oczekiwania cenowe sprzedającego z możliwościami finansowymi kupującego. Szczegółowy zakres świadczonego przez Doxę wsparcia jest uzależniony od projektu i reprezentowanej strony w transakcji:

Zapewnienie odpowiedniej równowagi pomiędzy utrzymaniem konkurencyjnego charakteru procesu sprzedaży spółki, a zabezpieczeniem wrażliwych rynkowych informacji jest jednym z głównych dylematów sprzedającego. Filozofia działania Doxy zakłada precyzyjny dobór partnerów do rozmów w oparciu o posiadane doświadczenie transakcyjne i znajomość rynku. Prowadząc rozmowy z potencjalnymi kupującymi zwracamy ich uwagę na płynącą dla nich wartość i angażujemy się we wspólne tworzenie ram biznesowych transakcji. Kontakty z funduszami Private Equity umożliwiają nam zainteresowanie sprzedawaną spółką krajowych i zagranicznych inwestorów finansowych. W specyficznych przypadkach mandat doradczy Doxy może być poszerzony również o dodatkowe usługi. Przykładem takiej transakcji jest sprzedaż pakietu kontrolnego Mieszko SA, w której na życzenie Klienta jeden z partnerów Doxy objął stanowisko Prezesa Zarządu do czasu jej sprzedaży nowemu inwestorowi.

Sukces kupującego w transakcjach M&A jest uzależniony w równej mierze od wysokości złożonej oferty jak również od realizacji planu dalszego rozwoju spółki po przejęciu. Punktem wyjścia dla naszych projektów akwizycyjnych jest ocena synergii pomiędzy biznesami, stworzenie planu rozwoju kupowanej spółki oraz jej wycena. Analizy stanowią podstawę sformułowania konkurencyjnej oferty zakupu spółki, stwarzającej jednocześnie perspektywy uzyskania pożądanego zwrotu z inwestycji. Drugim z elementów składających się na sukces transakcji jest realizacja założonego planu. W tym obszarze Doxa wykorzystuje swoją sieć kontaktów biznesowych oferując Klientom wsparcie w kompletowaniu zespołu zarządczego, budowaniu kanałów sprzedaży i rynków eksportowych.

Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne

Wyznaczenie jasnego kierunku strategicznego nadaje spójności podejmowanym w firmie decyzjom oraz pozwala na optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. W ramach doradztwa strategicznego staramy się wraz z naszymi Klientami znaleźć odpowiedzi na pytanie jakie działania powinna podjąć organizacja, chcąc zapewnić sobie długoterminowy sukces rynkowy. Określenie podstaw obecnych przewag konkurencyjnych oraz konfrontacja ich z kluczowymi czynnikami sukcesu w sektorze stanowi fundament naszych prac nt. strategii. W oparciu o diagnozę stanu obecnego staramy się wykreślić potencjalne ścieżki dalszego rozwoju. Wieloletnie doświadczenie na rynku FMCG, handlu detalicznego oraz dystrybucji umożliwia nam dostrzeżenie nieoczywistych ścieżek rozwoju prowadzących to budowy trwałych przewag konkurencyjnych. Stworzone w ten sposób scenariusze rozwoju poddawane są przez nas analizie atrakcyjności, na której podstawie przygotowujemy rekomendacje przyszłych działań. Dodatkową wartością przy projektach doradztwa strategicznego jest nasze doświadczenie transakcyjne, które pozwala nam szybko ocenić perspektywy rozwoju nieorganicznego, a następnie wspomóc naszych Klientów w ich realizacji.

Projekty restrukturyzacyjne

Projekty restrukturyzacyjne

Utrzymujące się problemy z rentownością biznesu niejednokrotnie wymagają świeżego spojrzenia na ich przyczyny i skutecznej realizacji planu naprawczego. W ramach realizowanych projektów restrukturyzacyjnych zespół Doxa Capital przeprowadza całościową analizę finansową, komercyjną i operacyjną Klienta pozwalającą w pełni zrozumieć problemy z rentownością. Na jej podstawie przedstawiamy nasze propozycje działań naprawczych, które po akceptacji przez Klienta jesteśmy gotowi aktywnie wdrażać wykorzystując wieloletnie doświadczenie zarządcze w branży FMCG. Dzięki silnym relacjom z polskimi i zagranicznymi sieciami handlowymi wspieramy budowę nowych kanałów sprzedaży a doświadczenie transakcyjne umożliwia naszym klientom zwiększanie masy krytycznej biznesu poprzez działania akwizycyjne. Swoje usługi wsparcia restrukturyzacyjnego kierujemy przede wszystkim do właścicieli, wierzycieli oraz Zarządów przedsiębiorstw.

Budowania kanałów sprzedaży

Budowania kanałów sprzedaży

Dzięki BLM Polska – wspólnej inwestycji realizowanej we współpracy z Betz Holding, oferujemy naszym klientom budowę kanałów sprzedaży do kanału nowoczesnego. Dobrze rozwinięte relacje handlowe z polskimi sieciami handlowymi oraz szeroka sieć kontaktów zagranicznych naszego niemieckiego partnera pozwalają naszym Klientom osiągnąć skokowy wzrost przychodów.